Zasady wystawiania recept

e-recepta – podstawowe zasady
 • 1 e-recepta= 1 lek (1 nazwa handlowa). Na jednej e-recepcie można wypisać 1 lek, w tym zarówno 1 opakowanie danego leku, jak również kilka opakowań danego leku;
 • Możliwość częściowej realizacji e-recepty, bez konieczności zakupu wszystkich opakowań w tym samym czasie – jednakże rozpoczętą e-receptę należy wykupić w tej samej aptece;
 • Kilka e-recept (maksymalnie do 5 e-recept) ujmowanych jest w tzw. pakiet zbiorczy;
 • Każdą e-receptę z pakietu zbiorczego można zrealizować w innej aptece;
 • Możliwość zablokowania recepty w uzasadnionych przypadkach;
 • Maksymalne ilości leków przepisywanych na e-recepcie:
  • Lekarz/lekarz dentysta – na 360 dni (z wyjątkiem środków odurzających lub leków psychotropowych – na 90 dni)
  • Pielęgniarka i/lub położna – na 180 dni
  • Farmaceuta:
   • recepta farmaceutyczna w formie elektronicznej – 180 dni;
   • pro auctore/pro familia – 180 dni.
 • Brak możliwości poprawienia e-recepty. Nie jest możliwe dokonanie jakiejkolwiek korekty wystawionej i podpisanej e-recepty. Nie można poprawić dawkowania, odpłatności, ilości wypisanych opakowań, itp. Każda zmiana na wystawionej i podpisanej e-recepcie wymaga anulowania e-recepty i wystawienia nowej.
Osoby uprawnione do wystawiania e-recept

Do wystawienia e-recepty uprawnione są osoby o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.), dokładnie tak samo jak w przypadku recepty papierowej, tj.: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne oraz felczerzy i starsi felczerzy.

Do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadzono zapisy umożliwiające lekarzom wystawiającym recepty elektroniczne udzielenie upoważnienia do wypisywania tych recept asystentowi medycznemu. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590).

Upoważnienie może zostać udzielone:

 • osobie wykonującej zawód medyczny, czyli np. pielęgniarce, ratownikowi medycznemu, asystentce stomatologicznej, oraz
 • osobie wykonującej czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (np. rejestratorce).

Udzielenie upoważnienia wymaga zarejestrowania asystenta w Rejestrze Asystentów Medycznych i wprowadzenia upoważnienia w tymże rejestrze. W ramach relacji pomiędzy lekarzem a asystentem wymaga także oczywiście odpowiedniego pouczenia asystenta o konieczności zachowania tajemnicy oraz wypisywania recept elektronicznych wyłącznie w zakresie zaordynowanym przez lekarza.

Na mocy Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić e-receptę dla siebie lub członka swojej rodziny (art. 95b ust.3).

Wyjątki od obowiązku wystawienia e-recepty

W poniższych przypadkach można wystawić receptę papierową po 8 stycznia 2020 roku:

 • recepty wystawiane na lek dostępny w ramach importu docelowego (od 1 września 2020 r. leki z importu docelowego mogą być wystawiane na e-recepcie);
 • recepty dla pacjenta o nieustalonej tożsamości (bez danych osobowych);
 • recepty transgraniczne – recepty wystawione przez osobę uprawnioną do wystawiania recept zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (do końca 2020 roku);
 • recepty pro auctore oraz pro familiae (recepta wystawiona dla małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa osoby wystawiającej) – w tym przypadku dozwolona będzie zarówno postać papierowa jak i elektroniczna (decyzja o wyborze postaci należy do osoby wystawiającej taką receptę);
 • braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią ww. systemu lub systemu gabinetowego/HIS, lub brakiem dostępu do Internetu. (m.in. podczas wizyty domowej);
 • lekarze „emeryci” – propozycja zmian w rozporządzeniu. Zgodnie z propozycją, lekarz, który przeszedł na emeryturę lub osiągnął wiek uprawniający do przejścia na emeryturę, ma prawo wystawiania recept w postaci papierowej po 8 stycznia 2020 roku.

Recepta wystawiona w postaci papierowej również w innych niż ww. przypadkach będzie mogła być zrealizowana tak, jak dotychczas w każdej aptece, w tym lek będzie mógł być objęty refundacją. Ponadto, przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2020 r. receptę w postaci papierowej. Recepta papierowa wystawiona ww. przypadkach będzie podlegała refundacji i uwzględniała przysługujące uprawnienia pacjenta.

Odpłatności

Refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne wydawane są osobom ubezpieczonym za opłatą ryczałtową, bezpłatnie lub za częściową odpłatnością na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną.

Lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny jest refundowany, jeśli został wypisany na prawidłowo wystawionej recepcie i znajduje się na wykazach zawartych w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Kwalifikacji do odpowiedniej odpłatności dokonuje Minister Zdrowia.

Obowiązują następujące poziomy odpłatności:

 • bezpłatny (B) – do wysokości limitu,
 • ryczałtowy (R) – kwota 3,20 zł do wysokości limitu,
 • 30% – do wysokości limitu,
 • 50% – do wysokości limitu,
 • 100% lub X - oznacza, że wskazany produkt jest stosowany u pacjenta poza wskazaniami wymienionymi w aktualnie obowiązującym wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i/lub nieujęty w przedmiotowym wykazie (nie jest refundowany) i/lub stosowany u osoby, która nie posiada uprawnień do otrzymania leku refundowanego.

Refundacji podlegają także leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją. Wydawane są one świadczeniobiorcy za odpłatnością ryczałtową, pod warunkiem, że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie.

Odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy wnoszona przez pacjenta wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.

Refundacji podlegają także leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego z importu docelowego, sprowadzane z zagranicy, które nie posiadają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale są niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta. Pacjenci ubiegający się o refundację tego typu preparatów muszą wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia.

Dodatkowe zapisy

Na recepcie, poza danymi dotyczącymi przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, można dodatkowo zamieścić:

 • Polecenie pilnej realizacji przez zamieszczenie adnotacji „Cito” lub innej równoważnej.
 • Zastrzeżenie o konieczności wydania pacjentowi wyłącznie określonego produktu, przez zamieszczenie adnotacji „nie zamieniać” lub „NZ”, przy pozycji produktu, którego dotyczy.

Ilość leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa (1 ryczałt)

Na recepcie, poza danymi dotyczącymi przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, można dodatkowo zamieścić:

 • do 20 szt. proszków dzielonych,
 • do 80 g proszków niedzielonych (prostych i złożonych,
 • 12 szt. czopków, globulek, pręcików,
 • do 250 g roztworów, mikstur, zawiesin, emulsji do użytku wewnętrznego,
 • do 500 g płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, jego ilość w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 g),
 • do 100 g maści, kremów, mazideł, past oraz żeli,
 • 40 g kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego,
 • do 100 g mieszanek ziołowych,
 • do 30 szt. pigułek,
 • do 500 g klein,
 • do 10 g kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa sporządzanych w warunkach aseptycznych.

Terminy ważności e-recept

  E-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni:

 • 30 dni – standardowa e-recepta
 • Czas na wykupienie e-recepty rozpoczyna się w momencie jej wystawienia. Po 30 dniach od daty wystawienia, e-recepty nie można już zrealizować.

  Czas na wykupienie e-recepty rozpoczyna się później tylko w przypadku, gdy osoba która ją wystawiła zaznaczy możliwość realizacji od konkretnej, późniejszej daty realizacji („data realizacji od ...”). 30 dni ważności takiej e-recepty należy liczy od tej daty.

 • 365 dni - w przypadku terapii trwającej co najmniej rok. Nie dotyczy leków odurzających i (lub) psychotropowych. Osoba uprawniona do wystawiania recept musi celowo oznaczyć termin realizacji e-recepty na 365 dni. Kieruje się przy tym aktualną wiedzą medyczną.
 • Jednak mimo, że e-recepta jest wystawiona na 365 dni, to można na niej przepisać lek maksymalnie na 360 dni terapii wyliczonych na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania.

  E-recepty ważne 365 dni różnią się od recept ważnych 30 dni, obecnością „daty realizacji do”. W miejscu tym podana jest data, oznaczająca ostatni dzień ważności recepty. Informacja ta znajduje się zarówno w części graficznej e-recepty (podświetlona na czerwono) oraz w części technicznej. W tym drugim przypadku, sposób wyświetlania informacji zależy od wersji oprogramowania aptecznego. „Data realizacji do” znajduje się także na wydruku informacyjnym, jaki otrzymuje pacjent w gabinecie lekarskim (w zależności od oprogramowania gabinetowego).

  Wystawienie e-recepty na 365 dni wymaga podania odpowiedniego sposobu dawkowania. Brak podania sposobu dawkowania spowoduje konieczność realizacji e-recepty w ciągu 30 dni.

  E-receptę wystawioną za 365 dni należy rozpocząć realizować w czasie 30 dni od jej wystawienia (pierwsze opakowanie), w przeciwnym razie e-recepta będzie realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły - farmaceuci zaczną odejmować opakowania niewykupione przez pacjenta w danym miesiącu od ogólnej liczby przepisanych opakowań. Pomniejszenie ilości wydanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego o dni niestosowania, dokonywane jest wyłącznie przy pierwszej częściowej realizacji e-recepty.

  Jednorazowo można wykupić zapas leku na 180 dni. Nie ma możliwości wykupienia leku na 365 dni.

 • 7 dni - na antybiotyk;
 • 30 dni - na lek odurzający i psychotropowy;
 • 120 dni - na preparaty immunologiczne do indywidualnego zastosowania.

e-recepta ważna przez 30 dni

erecepta365

Źródło: https://pacjent.gov.pl/e-recepta/jak-dlugo-wazna-jest-e-recepta

e-recepta ważna przez 365 dni

erecepta365

Źródło: https://pacjent.gov.pl/e-recepta/jak-dlugo-wazna-jest-e-recepta
e-recepta na środki odurzające/substancje psychotropowe

Na recepcie wystawianej na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową podaje się, oprócz danych określonych w przepisach art. 96a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz art. 96a ust. 1d, 1e lub 8 tej ustawy – jeżeli mają zastosowanie, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki, przy czym dla recepty w postaci papierowej ilość tę podaje się słownie”. Poprawny zapis ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej zapisanej na recepcie w wersji elektronicznej może przedstawiać się następująco:

 • dla zapisu w dotychczasowej formie:
 • Nitrazepam GSK mg, 20 tabl., 2 op a 20 tabl, dwieście miligramów nitrazepamu
  s. 1 x 1 tabl

 • dla zapisu w nowej formie:
 • Nitrazepam GSK 5 mg, 20 tabl., 2 op a 20 tabl, dwieście miligramów
  s. 1 x 1 tabl

  lub

  Nitrazepam GSK 5 mg, 20 tabl., 40 tabl., 200 mg
  s. 1 x 1 tabl

  lub

  Nitrazepam GSK 5 mg, 20 tabl., 2 op a 20 tabl a 5 mg
  s. 1 x 1 tabl

  lub

  Nitrazepam GSK 5 mg, 20 tabl., 40 tabl. a 5 mg
  s. 1 x 1 tabl

Na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P można wystawić do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania.

Dane wymagane na e-recepcie
 • Dane usługodawcy

  Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne art. 96a, e-recepta zawiera:

  • nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą albo firmę, łącznie z nazwą jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy;
  • adres: miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego;
  • numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia;
  • identyfikator miejsca udzielania świadczeń.

 • Dane pacjenta

  Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne art. 96a, e-recepta zawiera:

  • imię i nazwisko pacjenta;
  • adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli nadano);
  • identyfikator usługobiorcy (PESEL lub seria i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość albo niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501);
  • datę urodzenia pacjenta, w przypadku gdy nie można jej ustalić na podstawie innych danych zamieszczonych na recepcie.
  • Uprawnienie dodatkowe pacjenta (jeżeli dotyczy): IB, IW, PO WP, ZH/ZDP, IN, AZ, BW, CN, DN oraz (lub) S (świadczeniobiorca po ukończeniu 75. roku życia.), C (Kobieta w ciąży)

  Ważne!: Osoba wydająca lek nie można uzupełnić ani poprawić kodu uprawnienia dodatkowego: S oraz C


 • Dane o leku

  Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne art. 96a, e-recepta zawiera:

  Dane dotyczące przepisanego produktu leczniczego:

  • nazwę powszechnie stosowaną lub handlową produktu leczniczego;
  • postać;
  • dawkę;
  • ilość;
  • sposób dawkowania.

 • Dane osoby wystawiające receptę

  Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne art. 96a, e-recepta zawiera:

  • imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę;
  • kwalifikacje zawodowe;
  • numer PWZ osoby wystawiającej receptę;
  • numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę.

Uprawnienia pacjentów
IB
Inwalida wojenny (dokument uprawniający: Książka inwalidy wojennego lub wojskowego wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51):
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności "Rp" lub „Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu,
 • bez Rpw i leków recepturowych.

Okładka zewnętrzna koloru zielonego, oprawa twarda, materiał płótnopodobny z wytłoczonym napisem koloru zielonego. Wysokość książeczki 125 mm, szerokość 85 mm.


Osoba represjonowana (dokument uprawniający: "Legitymacja osoby represjonowanej" wydana przez ZUS o symbolu Rw-52):
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności "Rp" lub „Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu.

Okładka zewnętrzna koloru brązowego, oprawa twarda, materiał płótnopodobny z wytłoczonym napisem koloru brązowego. Wysokość legitymacji 125 mm, szerokość 85 mm.


Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych (dokument uprawniający: "Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych" wydana przez ZUS):
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności "Rp" lub „Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu.

Okładka zewnętrzna koloru brązowego, oprawa twarda, materiał płótnopodobny z napisem koloru granatowego. Wysokość legitymacji 103 mm, szerokość 68 mm.


Małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnieni do renty rodzinnej (dokument uprawniający: "Decyzja wydana przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ" lub zaświadczenie z ZUS):
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności "Rp" lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


IW
Inwalida wojskowy (dokument uprawniający: "Książka inwalidy wojennego lub wojskowego" wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51):
 • bezpłatne do wysokości limitu finansowania produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp i Rpz, dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń,
 • bezpłatne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji,
 • bezpłatne wyroby medyczne do wysokości limitu finansowania.

Okładka zewnętrzna koloru zielonego, oprawa twarda, materiał płótnopodobny z wytłoczonym napisem koloru zielonego. Wysokość książeczki 125 mm, szerokość 85 mm.


PO
Weteran poszkodowany - uprawniony do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

dokument uprawniający: żołnierz - „Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa” wraz z „Legitymacją weterana poszkodowanego”, wydaje Minister Obrony Narodowej funkcjonariusz - „Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu – funkcjonariuszowi”, wydaje Minister właściwy do Spraw Wewnętrznych funkcjonariusz ABW - „Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej”, wydaje Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego:


 • bezpłatne leki refundowane w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i leki recepturowe, a ponadto bezpłatne leki OTC i wyroby medyczne objęte wykazem załączonym do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2012 r. (Dz. U. poz. 1266).Uprawnieni żołnierze służby zasadniczej lub kandydackiej Książeczka Wojskowa Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej:
 • bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, produktu lecznicze posiadające decyzję refundacyjną w całym zakresie wskazań i przeznaczeń,
 • bezpłatne leki recepturowe,
 • bezpłatne do wysokości limitu wyroby medyczne,
 • bezpłatne do wysokości limitu środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego w całym zakresie wskazań i przeznaczeń.


WP
Żołnierze zawodowi w trakcie szkoleń i działań wojennych (dokument uprawniający: "Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa" wydana przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia):
 • bezpłatne produktu lecznicze posiadające decyzję refundacyjną w całym zakresie wskazań i przeznaczeń,
 • bezpłatne leki recepturowe,
 • bezpłatne do wysokości limitu wyroby medyczne,
 • bezpłatne do wysokości limitu refundowane środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego w całym zakresie wskazań i przeznaczeń.


ZK/ZDP
Osoby posiadające tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" (dokument uprawniający: "Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" wydana przez Zarząd Główny/Okręgowy PCK):
 • bezpłatnie – do wysokości limitu finansowania – zaopatrzenie w leki objęte refundacją w kategoriach: lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę,
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki, zgodnie z wykazem leków określonym przez ministra zdrowia, które mogą stosować w związku z oddawaniem krwi lub szpiku albo innych regenerujących się komórek, tkanek i narządów.


Osoby posiadające tytuł "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" (dokument uprawniający: "Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu" wydana przez Ministra Zdrowia):
 • bezpłatnie – do wysokości limitu finansowania – zaopatrzenie w leki objęte refundacją w kategoriach: lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę,
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki, zgodnie z wykazem leków określonym przez ministra zdrowia, które mogą stosować w związku z oddawaniem krwi lub szpiku albo innych regenerujących się komórek, tkanek i narządów.


IN

Typ pacjenta

Pacjent inny niż ubezpieczony, posiadający uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art.12 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.


Przysługujące świadczenia

Osoby te mają prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie niżej wymienionych przepisów: 1a) art. 161 i art. 170 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144); 2) art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.11)); 3) art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28); 4) art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375); 5) art. 415 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 6) przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 oraz z 2014 r. poz. 619 i 1138) – w przypadku świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych; 7) przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 8) (uchylony) 9) art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187); 10) art. 16 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24 oraz z 2015 r. poz. 396);11) art. 20 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 295).

AZ

Typ pacjenta

Osoby, które pracują lub pracowały w zakładach produkujących materiały zawierające azbest.


Przysługujące świadczenia

Osobom takim przysługują bezpłatnie leki stosowane w leczeniu chorób będących następstwem pracy przy azbeście. Wykaz leków przysługujących osobom o uprawnieniu AZ. (Dokumentem regulującym jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (Dz.U. z 2015 r. nr. 189 poz. 1602, 1603)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051891603/O/D20051603.pdf
BW

Typ pacjenta

Osoby posiadające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miejscowości, w której zamieszkuje pacjent.


Przysługujące świadczenia

Osobom takim przysługuje zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne na takich samych zasadach jak innym ubezpieczonym.

CN

Typ pacjenta

Nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu lub połogu.


Przysługujące świadczenia

Osobom takim przysługuje zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne związane z ciążą, porodem i połogiem na takich samych zasadach jak innym ubezpieczonym.

DN

Typ pacjenta

Nieubezpieczone dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia.


Przysługujące świadczenia

Osobom takim przysługuje zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne na takich samych zasadach jak innym ubezpieczonym.

S

Typ pacjenta

Świadczeniobiorcy po ukończeniu 75. roku życia.


Przysługujące świadczenia

Osobom tym, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust. 2, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

C

Typ pacjenta

Kobieta w ciąży.


Przysługujące świadczenia

Świadczeniobiorcom w okresie ciąży przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki określone w wykazie. Podstawą do nabycia uprawnienia przez świadczeniobiorcę jest ciąża stwierdzona przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, lub położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej. Podstawą bezpłatnego wydania leku z apteki lub punktu aptecznego kobietom w ciąży jest recepta wystawiona przez: lekarza lub położną lub innego lekarza – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną. Zaświadczenie jest ważne przez okres ciąży, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w tym zaświadczeniu. Receptę na leki refundowane (oznaczone jako leki „C”) będzie mógł wystawić lekarz lub położna posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz inny lekarz – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną, którzy stwierdzili ciążę.