×

Pharmindex - lider wiedzy o lekach

Nowe zasady realizacji recept wg DNUR

W dniu 20 września 2023 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw tzw. Dużą Nowelizację Ustawy Refundacyjnej (DNUR) z dnia 17.08.2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.1938.2023. Oprócz ustawy refundacyjnej nowelizacja zmienia również niektóre przepisy:

Poszczególne zmiany prawa warunkujące realizację recept na nowych zasadach wchodzą w życie w różnych terminach – 3 ważne daty.

 

Od 21.09.2023 – 31.10.2023 r.

e-recepta ważna 30 dni
(od daty wystawienia lub daty realizacji od)

Pacjent może otrzymać maksymalnie ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie schematu dawkowania.

Realizacja recepty na 120 dni kuracji może odbywać się w ramach jej częściowych realizacji (lub jednorazowej) w ramach 30 dni.

Zapis ten dotyczy zarówno recept, których realizacja rozpoczęła się po wejściu w życie ustawy, jak i przed.

Kontynuacja realizacji recept, z których po 21.09.2023 r. wykupiono lek na 120 dni stosowania będzie możliwa po 01.11.2023 r. (tylko w przypadku wystawienia recepty rocznej).

W przypadku realizacji po 21.09.2023 r. e-recepty ważnej 30 dni na której pacjent ma przepisaną ilość leku przekraczającą 120 dni stosowania, należy wydać maksymalnie leku na 120 dni kuracji (możliwa realizacja w częściach), a pozostała ilość leku przepadnie.

 

Od 01.11.2023 r.

e-recepta ważna 365 dni

Dotąd pacjent z e-recepty rocznej mógł wykupić jednorazowo lek na 180 dni od 1.11.2023 r. pacjent może jednorazowo wykupić lek maksymalnie na 120 dni, czyli w przybliżeniu na cztery miesiące.

Kolejną ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu (90 dniach).

W przypadku braku realizacji w ciągu 30 dni od daty wystawienia lub realizacji od; następuje obowiązek pomniejszenia pacjentowi możliwej do realizacji liczby opakowań o dni niestosowania.

e-recepta ważna 365 dni daje możliwość wielokrotnej realizacja w ciągu 365 dni od daty wystawienia lub daty realizacji od; na maksymalny czas terapii 360 dni (realizacja recepty następuje partiami zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Pacjent może wykupić lek przykładowo najpierw na 30 dni, następnie znów na 30 dni i 60 dni. Suma dni, na które zostanie wydany lek, do 1 listopada nie może przekroczyć 120.

Zasada ta odnosi się tylko i wyłącznie do recept, na których przepisano ilość leku większą niż ta, która jest niezbędna do 120-dniowej kuracji.

 

„nie zamieniać”

Osoba realizująca receptę z naniesioną adnotacją „NZ”, tzn. „nie zamieniać” może wydać pacjentowi zamiennik zaordynowanego leku (na jego prośbę albo za jego zgodą). Jednak może tego dokonać tylko i wyłącznie wtedy, gdy sumaryczna ilość substancji czynnej w wydawanym preparacie odpowiada ilości zaordynowanej, a lek wydawany posiada te same wskazania i drogę podania, co lek zaordynowany.

Osoba realizująca receptę z naniesioną adnotacją „NZ”, tzn. „nie zamieniać” może wydać pacjentowi zamiennik innego niż przepisany na recepcie, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego mającego ten sam albo zbliżony skład, zastosowanie lub sposób przygotowania, lub wyrobu medycznego mającego takie samo przewidziane zastosowanie oraz właściwości.

 

Recepta na leki psychotropowe oraz narkotyczne

Leki narkotyczne, środki odurzające, leki psychotropowe (I-N, II-P - Rpw, ale także III-P, IV-P) mogą być zaordynowane wyłącznie na recepcie elektronicznej – e-recepcie.

Uwaga! Wymóg ten nie dotyczy recept weterynaryjnych.

Recepty papierowe wystawione przed 1.11.2023 r. mogą zostać zrealizowane w listopadzie, nie tracą ważności.

Leki narkotyczne i odurzające (I-N i II-P), e-recepta
Wydanie nieprzekraczające ilości niezbędnej do 90-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie sposobu dawkowania. Realizacja max w ciągu 30 dni od daty wystawienia.

Leki psychotropowe (IV-P) e-recepta
Wydanie nieprzekraczające 120- dniowego stosowania. Realizacja max 30 dni od daty wystawienia.

 

Uprawnienie dodatkowe C

Zostaje rozszerzone o kobiety będące w połogu. Recepta z uprawnieniem „C” jest ważna tylko i wyłącznie 1 miesiąc (nie 30 dni) od daty jej wystawienia, lub od naniesionej na niej daty „realizacja od”. Kobietom w ciąży lub połogu przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki lub wyroby medyczne. Lista produktów jest prezentowana w Obwieszczeniu Refundacyjnym MZ - załącznik E.

 

Od 1 marca 2024 r.

Od 1.03.2024 r. przeliczenia ¾ okresu będzie dokonywał system teleinformatyczny, z wyjątkiem leków recepturowych. Do tego momentu obowiązek ten będzie spoczywał na osobach realizujących recepty. Komunikat

 

Duża Nowelizacja Ustawy Refundacyjnej (DNUR) wprowadza także:

 

Zasady ordynacji dla nowej uprzywilejowanej grupy powyżej 65. r.ż. i do 18 r.ż.

Dużą Nowelizację Ustawy Refundacyjnej (DNUR) z dnia 17.08.2023 r. reguluje kwestie obowiązku osoby ordynującej. Rozszerzyła prawo lekarza do dostępu do danych pacjenta w systemie IKP bez konieczności uzyskania jego zgody. Takie rozwiązanie ma na celu wprowadzenie narzędzia, które każdorazowo pozwoli na realizowanie nałożonego na wystawiającego receptę obowiązku weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych świadczeniobiorcy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego świadczeniobiorcy. Każda ordynacja dla pacjenta wpisującego się w populację 65+ albo 18– musi być poprzedzona weryfikacją ilości oraz rodzaju przepisanych leków, co ma skutecznie zapobiegać zjawisku polipragmazji.

 

Limit finansowania surowców farmaceutycznych

Nowelizacja z 17.08.2023 r. wprowadza istotną regulację, którą jest limit finansowania surowców farmaceutycznych.

Ustawodawca wprowadził dwie reguły: limit finansowania surowców farmaceutycznych oraz nowy mechanizm kształtowania wysokości dopłaty pacjenta. Wspomnianą wysokość limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego wyznacza się na poziomie 15 percentyla rozkładu cen danego surowca farmaceutycznego w roku poprzedzającym na podstawie danych przekazywanych przez apteki do NFZ.

Sposób kształtowania dopłaty pacjenta do leku recepturowego

Pacjent nabywając lek recepturowy sporządzony z surowców nabytych przez aptekę po cenie nabycia wyższej niż limit finansowania, oprócz odpłatności ryczałtowej, dopłaca różnicę w wysokości różnicy między ceną nabycia surowców farmaceutycznych służących do sporządzenia leku recepturowego, a wysokością limitu finansowania danych surowców farmaceutycznych.

Prezes Funduszu, ustala corocznie, nie później niż do dnia 1 czerwca danego roku, wykaz limitów finansowania. Limity te obowiązują od dnia 1 lipca danego roku.

Pierwszy wykaz opublikowany zostanie na dzień 1.12.2023 r., a jego stosowanie wejdzie w życie od 1.01.2024 r.

 

Ustawa nie wprowadza zmian w poniższych przypadkach, nadal obowiązują:

Recepta papierowa

Jednorazowa realizacja w ciągu 30 dni od daty wystawienia lub daty realizacji od. Wydanie nieprzekraczające ilości niezbędnej do 120-stosowania wyliczonego na podstawie sposobu dawkowania.

 

Antybiotyki do stosowania wewnętrznego i parenteralnego

Recepta ważna 7 dni od daty wystawienia lub daty realizacji od; ilość możliwa do wydania jak w przypadku pozostałych leków.

 

Recepty wystawione przez pielęgniarkę

Recepta papierowa na 120 dni stosowania, ale w przypadku antykoncepcji na 60 dni (w ramach kontynuacji).
Recepta elektroniczna na 180 dni stosowania (nie jak lekarska 360 dni), realizacja na zasadach ogólnych.

 

Więcej informacji dotyczących recept znajdą Państwo w sekcji e-recepta w serwisie
Trener Recept Pharmindex

 

 

Zespół Pharmindex